Política de privacitat

Aquesta política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre els drets que tenen tant l’usuari com el visitant, en virtut del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

“Instituts Odontologics” està profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola i europea en protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el ple compliment de les obligacions establertes, així com l’aplicació de les mesures de seguretat previstes en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679 i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i drets digitals (LOPD i GDD, d’ara endavant LOPD).

 

D’acord amb aquesta normativa, l’informem que l’ús de la nostra pàgina web pot requerir que determinades dades personals siguin facilitades a través dels formularis de contacte, o mitjançant l’enviament de correus electrònics, i que aquests seran tractats per “Instituts Odontologics”, Responsable del tractament, les dades del qual són:

 

 • Nom de l’empresa: Apollonia Topco, S.L.U (d’ara endavant, Instituts Odontologics)
 • CIF / NIF / NIE: B88526116
 • Domicili social: Carrer Diputació, 238, 08007 Barcelona
 • Telèfon: 933426404
 • eMail: [email protected]

 

 

Recollida i tractament de dades personals

“Instituts Odontologics”, com a Responsable del Tractament, té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es puguin realitzar, ja sigui quan navegui per la web, quan es posi en contacte amb nosaltres per telèfon o / i mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar qualsevol dels formularis inclosos en el lloc web.

 

Només se sol·licitaran les dades pertinents, adequades i no excessives, necessàries per a la prestació adequada dels serveis sol·licitats,o per poder respondre adequadament a la sol·licitud d’informació realitzada per l’Usuari.  Les dades recollides són identificatives i corresponen a un mínim raonable per poder dur a terme l’activitat desenvolupada. En cap cas es farà un ús diferent de les dades, que la finalitat per a la qual han estat recollides d’acord amb el següent:

 

 1. Formularis de contacte/correu electrònic/telèfon

Finalitat:  Les dades facilitades en contactar amb nosaltres per telèfon o correu electrònic així com en emplenar els formularis de contacte de la web seran tractades amb la finalitat de respondre a la seva sol·licitud d’informació realitzada a través del/s nostre/s formulari/s de contacte i/o a la gestió de la cita sol·licitada.

 

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és la necessitat i l’interès legítim del Responsable del Tracatament de dades per respondre a la sol·licitud de  l’usuari.

 

Les dades personals seran tractades a través de servidors gestionats per SiteGround, que té la consideració de Encarregat del Tractament de dades.

 

 1. Formularis d’inscripció a la llista de distribució (newsletter)

Finalitat: Les dades facilitades en sol·licitar l’enviament de newsletters es tractaran amb la finalitat de gestionar l’enviament de newsletters i / o comunicacions comercials d’interès per a l’Usuari.

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l’Usuari, que podrà ser revocat en qualsevol moment.

 

Les dades personals seran tractades a través de servidors gestionats per Dinamarka Comunicación S.L, que seran considerats Encarregat del Tractament de dades.

 

 1. Selecció de personal

Finalitat: les dades facilitades pels sol·licitants per accedir als processos de selecció de personal del Responsable  del Tractament, (per exemple, el C.V.), juntament amb les dades recollides directament pel Responsable del Tractament accessibles a través dels cercadors d’Internet  (per exemple, Google), els perfils en xarxes socials professionals (per exemple, LinkedIn), les dades obtingudes en les proves d’accés, i la informació que el sol·licitant revela en l’entrevista de feina serà tractada amb l’objectiu d’avaluar la seva candidatura i poder, si escau, oferir-los un lloc de treball.

 

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament serà el consentiment de l’interessat prestat en facilitar les seves dades personals, que podran ser revocades en qualsevol moment.

 

Menors

Només podran utilitzar aquest lloc web les persones majors de 14 anys. Tal com exigeixen la LOPD i GDD, en el cas dels menors de 14 anys, el consentiment dels seus pares o tutors serà condició obligatòria perquè puguem tractar les seves dades personals.

 

Mesures de seguretat

S’informa els usuaris del lloc web de “Instituts Odontologics” que s’han adoptat les mesures de seguretat tècniques, organitzatives i de seguretat al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades, i que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en els mateixos, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

 

El lloc web de “Instituts Odontologics” també disposa d’un xifrat SSL, que permet a l’Usuari enviar les seves dades personals de forma segura a través dels formularis de contacte del lloc web.

 

Veracitat de les dades

L’Usuari declara que totes les dades facilitades per ell són veraces i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades. L’Usuari serà responsable de la veracitat de les seves dades i serà l’únic responsable de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de la falsedat dels mateixos. És important que, per tal que puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’Usuari informi “Instituts Odontologics” sempre que hi hagi hagut alguna modificació en els mateixos.

 

Comunicació de dades

Les dades personals que es recullin a través del Lloc Web o per telèfon estan subjectes a tractament, únicament, per part del personal d’Instituts Odontologics o prestadors de  serveis (plataformes de pagament, agències, intermediaris, etc.), que podran accedir a les dades en la capacitat dels encarregats de tractament designats per prestar serveis al Responsable en la mesura que aquest tractament sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides.  “Instituts Odontologics” no cedirà ni comunicarà les seves dades a cap tercer, excepte en aquells casos en què sigui necessari, les dades dels Clients podran ser cedides a determinades entitats, en compliment d’una obligació legal: Agència Tributària Espanyola, entitats bancàries, Inspecció de Treball, etc.

 

Exercici de drets de l’usuari

La LOPD i el RGPD atorguen als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Per a això, l’Usuari haurà de contactar, per correu electrònic a [email protected], o mitjançant comunicació escrita a l’adreça del DPD que apareix en el nostre Avís Legal. Aquesta comunicació ha de reflectir la següent informació: nom i cognoms de l’Usuari, sol·licitud, adreça i dades acreditatives.

 

L’exercici de drets l’ha de dur a terme el propi Usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’Usuari, aportant la documentació que acrediti aquesta representació.

 

L’Usuari podrà sol·licitar l’exercici dels següents drets:

 

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament seran conservats per “Instituts Odontologics” per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: “Instituts Odontologics” deixarà de tractar les seves dades, llevat que per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions hagin de continuar sent tractats.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que desitgi que les seves dades siguin tractades per una altra empresa, “Instituts Odontologics” facilitarà la portabilitat de les seves dades en format exportable.

 

En el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, l’Usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Si un Usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què “Instituts Odontologics” està tractant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades indicada en el cas d’Espanya.

 

Retenció de dades

Les dades personals dels Usuaris que utilitzin el formulari decontacte, telèfon o que ens enviïn un correu electrònic sol·licitant informació seran tractades durant el temps estrictament necessari per respondre a la sol·licitud d’informació. Per la seva banda, les dades dels Usuaris que es registrin al butlletí es conservaran, fins que es revoqui el consentiment atorgat.

 

Les dades personals dels Clients es tractaran fins a la finalització de la relació contractual. El termini de conservació de les dades personals serà el mínim necessari, i es podrà mantenir fins a:

 

 • 4 anys: Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotitzacions, pagament de salaris…); Articles 66 et seq. Dret Fiscal General (llibres comptables…)
 • 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (actuacions personals sense termini especial)
 • 6 anys: Article 30 codi comercial (llibres comptables, factures…)
 • 10 anys: Article 25 de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
 • Sense límit de temps: dades desagregades i anonimitzades.

 

En el cas de tractament de dades de candidats (C.V.), “Instituts Odontologics” podrà conservar el seu currículum emmagatzemat durant un màxim de dos anys per incorporar-lo a futures convocatòries, llevat que el candidat indiqui el contrari.

 

Confidencialitat

Les dades facilitades pel client es consideraran, en tot cas, confidencials, sense que puguin ser utilitzades amb finalitats diferents de les aquí descrites. “Instituts Odontologics” es compromet a no revelar ni divulgar informació sobre les reclamacions de l’Usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb ell.