Política de privacitat

Aquesta política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre els drets que tenen tant l’usuari com el visitant, en virtut del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

Instituts Odontològics està profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola i europea de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions establertes, com també la implementació de les mesures de seguretat previstes en el Reglament general de protecció de dades (RGPD) (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre protecció de dades i garantia de drets digitals (LOPD-GDD, d’ara endavant LOPD).

De conformitat amb aquestes normatives, informem que la utilització del nostre web pot requerir que es proporcionin certes dades personals per mitjà de formularis de contacte o de la tramesa de correus electrònics. Aquestes dades seran objecte de tractament per part d’Instituts Odontològics, responsable del tractament, les dades del qual són:

 • Denominació social: Instituts Odontològics Associats SL
 • CIF / NIF / NIE: B58941832
 • Domicili social: Carrer de la Diputació, 238, 08007, Barcelona
 • Telèfon: 933 426 404
 • Correu electrònic: [email protected]

Obtenció i tractament de dades personals

Una dada personal és qualsevol informació relativa a una persona: nom, correu electrònic, domicili, telèfon, NIF/NIE… Addicionalment, quan un usuari visita el nostre lloc web, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics, com l’adreça IP assignada pel proveïdor d’accés a internet.

Instituts Odontològics, com a responsable del tractament, té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recopilació de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant la tramesa d’un correu electrònic o emplenant els formularis inclosos en el lloc web.

Només s’obtenen les dades necessàries per poder dur a terme el servei contractat o per respondre adequadament la petició d’informació efectuada per l’usuari. Les dades recopilades són identificatives i corresponen a un mínim raonable per poder portar a terme l’activitat. En particular, no es recullen dades especialment protegides en cap moment. En cap cas es pot fer un ús de les dades que no es correspongui amb la finalitat per a la qual han estat recopilades.

Formularis de contacte/correu electrònic

Finalitat: Donar resposta a la sol·licitud d’informació efectuada en algun dels nostres formularis de contacte.

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l’usuari, que ell mateix pot revocar en qualsevol moment.

Cessió de dades: Les dades personals es tracten per mitjà de servidors gestionats per 1&1, que té la consideració d’encarregat del tractament.

Formularis d’alta en llista de correu (newsletter)

Finalitat: Enviament de comunicacions comercials d’interès per a l’usuari. Tal com estableix la LSSICE, Instituts Odontològics es compromet a no trametre comunicacions comercials sense identificar-les com a tal. A aquest efecte, no es considera comunicació comercial la informació enviada als clients per al manteniment de la relació contractual existent.

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l’usuari, que ell mateix pot revocar en qualsevol moment.

Cessió de dades: Les dades personals es tracten per mitjà de servidors gestionats per Acrecenta_Solutions, que té la solució d’encarregat del tractament.

Menors d’edat

Només poden utilitzar aquest lloc web les persones més grans de 14 anys. Segons obliga la LOPD-GDD, per poder tractar les dades personals de menors de 14 anys, és condició obligatòria el consentiment dels pares o tutors.

Mesures de seguretat

S’informa els usuaris del web d’Instituts Odontològics que hem adoptat les mesures de seguretat tècniques, organitzatives i de seguretat al nostre abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades, per garantir la confidencialitat, la integritat i la qualitat de la informació que contenen, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Les dades personals que es recullen en els formularis només són objecte de tractament per part del personal d’Instituts Odontològics o dels encarregats del tractament designats.

El lloc web d’Instituts Odontològics disposa, a més, d’un xifrat SSL, que permet a l’usuari l’enviament segur de les seves dades personals per mitjà dels formularis de contacte del lloc web.

Veracitat de les dades

L’usuari manifesta que totes les dades que ha proporcionat són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades. L’usuari respon de la veracitat de les seves dades i és l’únic responsable de tots els conflictes o litigis que es puguin derivar de la falsedat d’aquestes. Per poder mantenir les dades personals actualitzades, és important que l’usuari informi de qualsevol modificació a Instituts Odontològics.

Cessió de dades

Instituts Odontològics no pot cedir ni comunicar a cap tercera persona les teves dades, excepte en els casos legalment previstos o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. Així, l’usuari accepta que algunes de les dades personals recopilades es puguin proporcionar als encarregats del tractament (plataformes de pagament, gestoria, intermediaris, etc.), quan sigui necessari per a la realització efectiva d’un servei contractat o producte adquirit. L’usuari accepta també que, en cas de prestació de serveis, les dades puguin ser, totalment o parcialment, subcontractades a altres persones o empreses, que tindran la consideració d’encarregades del tractament, amb les quals hem subscrit el contracte de confidencialitat corresponent, o ens hem adherit a les seves polítiques de privacitat, establertes a les seves pàgines web. L’usuari es pot negar que les seves dades se cedeixin als encarregats del tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans esmentats anteriorment.

A més, en els casos en què sigui necessari, les dades dels usuaris es poden cedir a determinats organismes, en compliment d’una obligació legal, com ara l’Agència Tributària espanyola, entitats bancàries, Inspecció de Treball, etc.

Exercici de drets de l’usuari

La LOPD i el RGPD concedeixen a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les dades personals. En aquest cas, l’usuari, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), s’ha d’adreçar per correu electrònic a [email protected], o bé enviar una comunicació escrita a l’adreça del DPD que apareix en el nostre avís legal. En aquesta comunicació, hi ha de constar la informació següent: nom i cognoms de l’usuari, petició de sol·licitud, domicili i dades acreditatives.

L’exercici de drets l’ha de fer el mateix usuari, però els pot executar una persona autoritzada com a representant legal, la qual ha d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació.

L’usuari pot sol·licitar l’exercici dels drets següents:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals.
 • Dret a sol·licitar-ne la rectificació (en cas que siguin incorrectes) o la supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament. En aquest cas, Instituts Odontològics només conservarà les dades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament. Instituts Odontològics deixarà de tractar les teves dades, tret que per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de continuar tractant.
 • Dret a la portabilitat de les dades. Si vols que les teves dades siguin tractades per una altra empresa, Instituts Odontològics li facilitarà la portabilitat en format exportable.

En el cas que hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, l’usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment abans de la retirada.

Si un usuari considera que hi ha un problema amb la manera com Instituts Odontològics gestiona les seves dades, pot adreçar les seves reclamacions al responsable de seguretat o a l’autoritat de protecció de dades que correspongui. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades és la indicada en el cas d’Espanya.

Conservació de les dades

Les dades de caràcter personal dels usuaris que utilitzin el formulari de contacte o que ens enviïn un correu electrònic sol·licitant informació es tracten durant el temps estrictament necessari per atendre la sol·licitud d’informació, o fins que es revoqui el consentiment atorgat. Per la seva banda, les dades dels usuaris que es donin d’alta en el butlletí o la newsletter es conserven indefinidament fins que es revoqui el consentiment atorgat.

Les dades de caràcter personal dels clients es tracten fins que acaba la relació contractual. El període de conservació de les dades personals és el mínim necessari, i es poden mantenir fins a:

 • 4 anys: Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); articles 66 i seg. de la Llei general tributària (llibres de comptabilitat…).
 • 5 anys: Article 1964 del Codi civil (accions personals sense termini especial).
 • 6 anys: Article 30 del Codi de comerç (llibres de comptabilitat, factures…).
 • 10 anys: Article 25 de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
 • Sense termini: Dades desagregades i anonimitzades.

En el cas del tractament de dades de candidats (CV), Instituts Odontològics pot mantenir emmagatzemats els currículums un màxim de dos anys per incorporar-los a convocatòries futures, tret que el candidat manifesti el contrari.

Xarxes socials

Instituts Odontològics té perfil en algunes de les principals xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), i en tots els casos es reconeix com a responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d’usuaris (en endavant, seguidors) publicades per Instituts Odontològics.

La finalitat del tractament de dades per part d’Instituts Odontològics, quan la llei no ho prohibeix, és la d’informar els seus seguidors sobre les seves activitats i ofertes, per qualsevol via que permeti la xarxa social, com també prestar servei personalitzat d’atenció al client. La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l’interessat, que ell mateix pot revocar en qualsevol moment.

En cap cas, Instituts Odontològics pot extreure dades de les xarxes socials, tret que obtingui puntualment i expressament el consentiment de l’usuari per fer-ho (per exemple, per a un concurs).

Selecció de personal

L’aspirant que enviï comunicacions electròniques a Instituts Odontològics, amb la finalitat d’accedir als processos de selecció de personal del responsable, ens autoritza a analitzar els documents tramesos (per exemple, el CV), tot el contingut que sigui directament accessible en els cercadors d’internet (per exemple, Google), els perfils que mantingui en xarxes socials professionals (per exemple, LinkedIn), les dades obtingudes en les proves d’accés i la informació que s’obtingui en una entrevista de feina, amb l’objectiu de valorar la seva candidatura i, si escau, poder oferir-li un lloc de treball. En cas que el candidat no sigui seleccionat, Instituts Odontològics pot mantenir emmagatzemat el CV del candidat durant un màxim de dos anys per incorporar-lo a convocatòries futures, tret que aquest manifesti el contrari. La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de la persona interessada, que ella mateixa pot revocar en qualsevol moment.

Confidencialitat

La informació subministrada pel client té, en tots els casos, la consideració de confidencial, i no es pot utilitzar per a finalitats diferents de les que es descriuen aquí. Instituts Odontològics s’obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l’usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació.

Validesa

Aquesta política de privacitat i de protecció de dades ha estat redactada per EXPERTS LOPD®, empresa de protecció de dades, el dia 20 de juny de 2019, i pot variar segons els canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint. El titular de les dades és responsable de llegir aquest document actualitzat, per tal de conèixer els seus drets i les seves obligacions en cada moment.