Telèfon gratuït
atenció al pacient

900 131 002

TRUCA GRATIS

Primera cita gratis

Política de privacitat

Aquesta política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre els drets que tenen tant l’usuari com el visitant, en virtut del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

“Instituts Odontologics” es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola i europea de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679, de 27 d’abril, i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD i GDD, d’ara endavant LOPD)..
De conformitat amb aquestes normatives, informem que la utilització de la nostra web pot requerir que es facilitin certes dades personals a través de formularis de contacte, o mitjançant l’enviament d’emails, i que aquests seran objecte de tractament per “Instituts Odontologics”, Responsable del tractament, les dades del qual són:

· Denominació Social: Apollonia Topco SLU
· CIF / NIF / NIE: B88526116
· Domicili Social: Calle Diputación 238, 08007, Barcelona
· Telèfon: 933426404
· email: rgpd@ioa.es
· Dades del DPD: ExpertosLOPD, S.L., CIF: B70585450, Calle Juan Flórez, 146 – 15005, A Coruña, administracion@expertoslopd.es
· Registre de Tractaments conforme al RGPD: Clients/Proveïdors, Llistes de Correu, Empleats, Selecció de Personal, Historials clínics y Usuaris Web.

Obtenció i Tractament de Dades Personals

Una dada personal és qualsevol informació relativa a una persona: nom, email, domicili, telèfon, NIF/NIE… Addicionalment, quan un Usuari visita el nostre lloc web, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics, com l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet.
“Instituts Odontologics”, com a Responsable del Tractament, té el deure d’informar els Usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web.
S’obtindran únicament les dades precises per a poder realitzar el servei contractat, o per a poder respondre adequadament a la petició d’informació realitzada per l’Usuari. Les dades recaptades són identificatius i corresponen a un mínim raonable per a poder portar a terme l’activitat realitzada. En particular, no es recullen dades especialment protegides en cap moment. En cap cas es realitzarà un ús diferent de les dades que la finalitat per als quals han estat recaptats.

Formularis de contacte/email
Finalitat: Donar contestació a la seva sol·licitud d’informació realitzada a través del nostre/s formulari/s de contacte.
Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l’Usuari, que podrà revocar en qualsevol moment.
Cessió de dades: Les dades personals seran tractats a través de servidors gestionats per Siteground, que tindrà la consideració d’Encarregat del Tractament.

Formularis de selecció de personal
Finalitat: Formar part en els processos de selecció de personal, borsa de treball i contractació que es duguin a terme.
Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l’Usuari, que podrà revocar en qualsevol moment.
Cessió de dades: Les dades personals seran tractats a través de servidors gestionats per Siteground, que tindrà la consideració d’Encarregat del Tractament.

Formularis de cita
Finalitat: Reservar una cita a les nostres clíniques dentals.
Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l’Usuari, que podrà revocar en qualsevol moment.
Cessió de dades: Les dades personals seran tractats a través de servidors gestionats per Siteground, que tindrà la consideració d’Encarregat del Tractament.

Menors d’edat

Només podran aportar dades personals en aquest lloc web les persones majors de 14 anys. Segons obliga la LOPD i GDD, en cas de menors de 14 anys, serà condició obligatòria el consentiment dels seus pares o tutors perquè puguem tractar les seves dades personals.

D’altra banda, només podran contractar els nostres serveis les persones majors de 18 anys. En cas de menors de 18 anys, serà condició obligatòria el consentiment dels seus pares o tutors legals perquè puguem prestar els serveis oferts, tret que el menor estigui emancipat.

Mesures de Seguretat

S’informa als usuaris de la pàgina web de “Instituts Odontologics” que s’han adoptat les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les seves dades, i que garantim així la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació que conté la nostra web, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Les dades personals que es recullen als formularis són objecte de tractament, únicament, per part del personal de “Instituts Odontologics” o dels Encarregats del Tractament designats.
La pàgina web de “Instituts Odontologics” compta a més amb un xifrat SSL, que permet a l’Usuari l’enviament segur de les dades personals a través dels formularis de contacte, o registre del lloc web.

Veracitat de les dades

L’Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades. L’Usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l’únic responsable de tots els conflictes o litigis que puguin resultar per la seva falsedat. És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’Usuari informi a “Instituts Odontologics” sempre que hi hagi hagut alguna modificació.

Instituts Odontologics no cedirà ni comunicarà a cap tercer les teves dades, excepte en els casos legalment previstos o quan sigui estrictament necessari per a la prestació d’un servei. Concretament, les dades podran ser cedides a:
Proveïdors de serveis tecnològics o informàtics
Proveïdors de serveis de pagament
Empreses de missatgeria i paqueteria
Tercers o intermediaris, en qualitat de prestadors de serveis, que operin en el nostre propi nom (gestoria, assessoria…).
Les cessions de dades es produiran respectant la més estricta confidencialitat, emprant les mesures necessàries, com ara la signatura de contractes de confidencialitat, o l’adhesió a les seves polítiques de privadesa establertes a les seves pàgines web respectives. L’Usuari podrà negar-se a la cessió de les seves dades als Encarregats del Tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans referenciats anteriorment.
A més, en aquells casos en què calgui, les dades de Clients podran ser cedides a determinats organismes, en compliment d’una obligació legal: Agència Tributària Espanyola, Inspecció de Treball, etc.

Exercici Drets Usuari

La LOPD i el RGPD concedeixen als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les dades personals. Per això, l’Usuari haurà d’adreçar-se, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), mitjançant correu electrònic a rgpd@ioa.es, o bé mitjançant comunicació escrita a l’adreça que apareix al nostre Avís Legal. Aquesta comunicació ha de reflectir la informació següent: nom i cognoms de l’usuari, l’objecte de la sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.
L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel mateix Usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’Usuari, aportant-se la documentació que acrediti aquesta representació.
L’Usuari podrà sol·licitar l’exercici dels drets següents:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals, que és el dret a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades de caràcter personal estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que, si escau, s’estigui realitzant, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació, en cas que les dades personals siguin incorrectes o inexactes, o supressió de les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, i en este cas únicament seran conservades per “Instituts Odontologics” les dades estrictament necessàries per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: es refereix al dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades personals o s’hi cessi en els supòsits en què no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, que es tracti de fitxers de prospecció comercials o que tinguin la finalitat d’adoptar decisions referides a l’interessat i basades únicament en el tractament automatitzat de les dades, llevat que per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de continuar tractant.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra empresa, “Instituts Odontologics” us facilitarà la portabilitat de les vostres dades en format exportable.

En cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, l’usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Ens comprometem a executar tots aquests drets dins del termini legal màxim (1 mes).
Si un Usuari considera que hi ha un problema amb la manera com “Instituts Odontologics” està manejant les vostres dades, podeu dirigir les vostres reclamacions al Delegat de Protecció de Dades, o a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades és la indicada en el cas d’Espanya.

Conservació de les dades

Les dades de caràcter personal dels Usuaris que usin el formulari de contacte o que ens enviïn un email sol·licitant informació seran tractades durant el temps estrictament necessari per atendre la sol·licitud d’informació, o fins que es revoqui el consentiment atorgat.
Les dades de caràcter personal dels Clients seran tractades fins que finalitzi la relació contractual. El període de conservació de les dades personals serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

 • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions a l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i seg. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…)
 • 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
 • Mínim 5 anys: Art. 17 Llei bàsica reguladora de l’Autonomia del Pacient
 • 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…)
 • 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
 • Sense termini: dades desagregades i anonimitzades.

En el cas de tractament de dades de candidats (CV), “Instituts Odontologics” podrà mantenir emmagatzemat el seu currículum un màxim de dos anys per incorporar-lo a futures convocatòries, llevat que el candidat es manifesti en contra.

Xarxes Socials

“Instituts Odontologics” compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, LinkedIn, Instagram), reconeixent-se en tots els casos Responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d’Usuaris (d’ara endavant, seguidors) publicats per “Instituts Odontologics”.
La finalitat del tractament de dades per part de “Instituts Odontologics”, quan la llei no ho prohibeixi, serà informar als seus seguidors sobre les seves activitats i ofertes, per qualsevol via que la xarxa social permeti, així com prestar servei personalitzat d’atenció al client. La base jurídica que legitima aquest tractament serà el consentiment de l’interessat, que podrà revocar en qualsevol moment.
En cap cas “Instituts Odontologics” extraurà dades de les xarxes socials, tret que s’obtingués puntual i expressament el consentiment de l’Usuari (per exemple, per a la realització d’un concurs).

Selecció de Personal

L’aspirant que enviï comunicacions electròniques a “Instituts Odontologics”, amb la finalitat d’accedir als processos de selecció de personal del responsable, ens autoritza a analitzar els documents que remesos (per exemple, el CV), tot el contingut que sigui directament accessible a través de cercadors d’Internet (per exemple, Google), els perfils que mantingueu en xarxes socials professionals (per exemple, LinkedIn), les dades obtingudes a les proves d’accés i la informació que reveleu a l’entrevista de treball, amb l’objectiu de valorar la seva candidatura i poder, si escau, oferir-li un lloc de treball. En cas que el candidat no sigui seleccionat, “Instituts Odontologics” podrà mantenir emmagatzemat el seu C.V. durant un màxim de dos anys, per incorporar-lo a futures convocatòries, llevat que el candidat manifesti el contrari. La base jurídica que legitima aquest tractament serà el consentiment de l’interessat, que podrà revocar en qualsevol moment.

Confidencialitat

La informació subministrada per l’Usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres finalitats diferents de les descrites aquí. Instituts Odontologics s’obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l’Usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

Validesa

Aquesta política de privadesa i de protecció de dades ha estat redactada per ExpertosLOPD®, empresa de protecció de dades, a dia 3 febrer de 2022, i podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, sent responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, amb vista a conèixer els seus drets i obligacions sobre això a cada moment.