Telèfon gratuït
atenció al pacient

900 131 002

TRUCA GRATIS

Primera cita gratis

Política de privacitat

Aquesta política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre els drets que tenen tant l’usuari com el visitant, en virtut del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

La present Política de Privacitat té per objecte facilitar informació sobre els drets que assisteixen tant a l’Usuari com al visitant, així com informar sobre el tractament de les seves dades personals, en virtut del Reglament General de Protecció de Dades (“RGPD”).

 

Política de privacitat

“Instituts Odontològics” es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola i europea de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679 i en Llei Orgànica 3/2018,  de 5 de desembre, sobre protecció de dades i drets digitals (en endavant LOPDGDD).

 

De conformitat amb aquestes normatives, informem que la utilització de la nostra web pot requerir que es facilitin certes dades personals a través de formularis de contacte, o mitjançant l’enviament d’emails, i que aquests seran objecte de tractament per “Instituts Odontològics”, Responsable del tractament, les dades del qual són:

 

 • Denominació Social: APOLLONIA TOPCO, S.L.U (en endavant, Instituts Odontològics)
 • NIF: B-88526116
 • Domini: www.ioa.es
 • Domicili Social: Carrer Aragó, 182 PL.5, 08011, Barcelona.
 • Telèfon: 900131002
 • Correu electrònic: rgpd@ioa.es
 • Registre mercantil: Tom 39362, Foli 120, Secció 8, Full M 698926.

 

Obtenció i Tractament de Dades Personals

“Instituts Odontològics”, com a Responsable del Tractament, té el deure d’informar els Usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui en navegar per la web, en contactar amb nosaltres per telèfon o/i mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar qualsevol dels formularis inclosos en el lloc web.

 

Es demanaran únicament les dades que siguin pertinents, adequades i no excessives, necessàries per prestar adequadament els serveis sol·licitats, o per poder respondre adequadament a la petició d’informació realitzada per l’Usuari. Les dades recaptades són identificatives i corresponen a un mínim raonable per poder dur a terme l’ activitat realitzada. En cap cas es realitzarà un ús diferent de les dades, que la finalitat per a les quals han estat recaptades. A continuació, li indiquem els aspectes més destacables dels tractaments realitzats:

 

a) Gestió de la pàgina web

Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web

Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat

Legitimació: El consentiment de l’ interessat

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

 

b) Gestió del compliment normatiu

Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l’ entitat

Termini de conservació: Conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat

Legitimació: El compliment d’ una llei

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

Cessió de dades: Les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s’ informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable

 

c) Gestió econòmica i administrativa

Finalitat: Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals.

Termini de conservació: 5 anys en compliment de la llei tributària i 10 anys la documentació fiscal en compliment de la L.O.7/2012.

Legitimació: El consentiment de l’ interessat.

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.

Cessió de dades: Les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Agència Tributària, Bancs, Caixes i Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més, s’ informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable.

 

d) Formulari de contacte web

Finalitat:  Les dades facilitades en contactar amb nosaltres a través dels nostres formularis web seran tractades per poder atendre i gestionar les seves consultes i/ o sol·licituds d’ informació.

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l’ interessat.

Termini de conservació: Durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat descrita.

Cessió de dades: Les dades personals seran tractades a través de servidors gestionats per SiteGround, que tindrà la consideració d’ Encarregat del Tractament.

Tipologia de dades: es tractaran dades personals de l’ interessat merament identificatius, que seran el nom i cognoms, telèfon i correu electrònic de contacte.

 

e) Formularis d’alta en llista de correu (newsletter)

Finalitat: Les dades facilitades en sol·licitar l’enviament de newsletter es tractaran amb la finalitat de gestionar l’enviament de newsletters i/o butlletins informatius.

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l’ Usuari, que podrà revocar en qualsevol moment.

Cessió de dades: Les dades personals seran tractades a través de servidors gestionats per Dinamarka Comunicación S.L, que tindrà la consideració d’ Encarregat del Tractament.

 

f) Accions comercials

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis.

Tipologia de dades: Merament identificatius: número de telèfon, nom i cognom, correu electrònic.

Legitimació: El consentiment de l’ interessat.

Termini de conservació: Les dades personals seran tractades mentre perduri el consentiment de l’ interessat.

 

g) Gestió de promocions

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb la finalitat de realitzar concursos, premis i promocions.

Termini de conservació: durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment esmentada, llevat d’ obligació legal.

Legitimació: El consentiment de l’ interessat.

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.

Cessió de dades: les seves dades podran ser comunicades en cas de ser necessari a empreses que subvencionin els concursos, premis i/o promocions.

 

h) Gravació de trucades telefòniques

Finalitat: Millora en la seguretat i qualitat de les nostres trucades i/o prestació de servei.

Termini de conservació: les dades seran conservades durant un període màxim de 3 mesos, llevat d’ obligació legal de conservació.

Legitimació: L’ interès legítim de l’ entitat.

Tipologia de dades: Veu.

 

Menors d’ edat

Només podran fer servir aquest lloc web les persones majors de 14 anys. Segons obliga la LOPDGDD, en cas de menors de 14 anys, serà condició obligatòria el consentiment dels seus pares o tutors perquè puguem tractar les seves dades personals.

 

Mesures de Seguretat

S’informa als Usuaris del web d’Instituts Odontològics que s’han adoptat les mesures de seguretat tècniques, organitzatives i de seguretat al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades, i que garanteixen així la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes,  d’ acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

 

El Lloc Web d’instituts Odontològics” compta a més amb un xifrat SSL, que permet a l’Usuari l’enviament segur de les seves dades personals a través dels formularis de contacte del lloc web.

 

Exercici de Drets de l’ Usuari

La LOPDGDD i el RGPD concedeixen als interessats la possibilitat d’ exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Per a això, l’Usuari haurà de dirigir-se, mitjançant correu electrònic a rgpd@ioa.es, o bé mitjançant comunicació escrita a l’adreça del DPD que apareix en el nostre Avís Legal.

L’ exercici de drets haurà de ser realitzat pel mateix Usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’ Usuari, i s’ ha d’ aportar la documentació que acrediti aquesta representació.

 

L’Usuari podrà sol·licitar l’exercici dels drets següents:

 

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: És el dret de l’usuari a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant les seves dades i, en aquest cas, les concretes dades personals tractades i la informació legal del tractament (finalitats, base legitimadora, terminis de conservació, cessions, origen de les dades, etc.).
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes): És el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. En relació a la pàgina web, només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control del lloc web, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament en determinats supòsits.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD (llibertat d’expressió i informació, obligacions de conservació, formulació, exercici o defensa de reclamacions, etc.).
 • Dret a oposar-se al tractament: És el dret de l’usuari que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part del lloc web quan el tractament estigui basat en l’interès legítim o l’interès públic o quan es tracti de tractaments de mercadotècnia directa.
 • Dret a la portabilitat de les dades: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament està basat en el consentiment o en l’execució d’un contracte i s’efectuï per mitjans automatitzats.
 • Dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils: Quan el tractament no és necessari per a la celebració o execució d’un contracte, ni està autoritzada pel Dret de la Unió Europea o dels Estats membres ni es basa en el consentiment, té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’ elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o l’ afecti significativament de manera similar.
 • Dret a retirar el consentiment: Per a qualsevol tractament basat en el seu consentiment, té dret a retirar-lo, en qualsevol moment i de manera gratuïta.

 

Per exercir qualsevol dels drets en matèria de protecció de dades descrites anteriorment haurà de seguir les següents indicacions:

 • Presentació d’un escrit a l’adreça Carrer Aragó, 182 PL.5, 08011, Barcelona (a l’atenció d’APOLLONIA TOPCO, S.L.U.) o bé a través de correu electrònic a per correu electrònic a rgpd@ioa.es.
 • L’escrit remès pel titular de les dades personals (interessat/a) que sol·liciti l’exercici de drets haurà de tenir en compte el següent:
 • S’haurà d’identificar fefaentment i, en el cas que concorrin dubtes sobre la identitat del sollicitant, se li demanarà que esmeni la petició (p. ex. sol·licitant més informació, com el número de DNI, el correu electrònic que va aportar, etc.)
 • La sollicitud pot realitzar-la el representant, legal o voluntari, quan aquest estigui degudament identificat i autoritzat pel titular de les dades (mitjançant una autorització expressa del titular per exercir els drets personalíssims regulats en la normativa en matèria de protecció de dades personals).
 • Petició en què es concreta la sollicitud (Dret/s que es pretén/n exercir). Si no fa referència a un tractament concret se li facilitarà resposta en relació a tots els tractaments que afecten les seves dades de caràcter personal. Si demana informació d’ un tractament en concret, només la informació d’ aquest. Si ho demana per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l’ informarà de com ho pot fer i l’ adreça a la qual l’ ha d’ enviar. Mai se li donarà informació per telèfon.
 • Adreça postal o electrònica a efectes de notificacions.
 • Documents acreditatius de la petició que formula, en cas que siguin necessaris.
 • La persona sollicitant ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, l’ informem que té dret a presentar una reclamació davant l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

Confidencialitat

La informació subministrada pel client tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres finalitats diferents a les aquí descrites. “Instituts Odontològics” s’obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l’Usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat, o la durada de la seva relació amb aquest.

 

Darrera actualització: març del 2024