Telèfon gratuït
atenció al pacient

900 131 002

TRUCA GRATIS

Primera cita gratis

Avís legal

IO et dona la benvinguda i et convida a llegir atentament les condicions generals d’ús d’aquest lloc web, que descriuen els termes i les condicions que seran aplicables a la navegació pel web.

IOA li dona la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquest lloc Web que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), APOLLONIA TOPCO, S.L.U. (en endavant, “Instituts Odontològics”), Responsable d’aquest web, posa a disposició dels Usuaris la present informació, per definir les seves Condicions d’Ús.

Addicionalment als continguts aquí exposats, els aspectes específics relacionats amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris d’aquest web es desenvolupen a les pàgines de Política de Privacitat i Política de Cookies.

Identitat del Responsable del Tractament

 • Denominació Social: APOLLONIA TOPCO, S.L.U.
 • Nom Comercial: Instituts Odontològics
 • NIF: B-88526116
 • Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Tom 39362, Foli 120, Secció 8, Full M 698926
 • Domicili Social: Carrer Aragó, 182 PL.5, 08011, Barcelona.
 • Activitat: Salut Dental
 • Telèfon: 900131002
 • E-mail: rgpd@ioa.es
 • Nom del Domini: ioa.es

 

 • Delegat de Protecció de Dades (DPD): PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA SL, amb NIF B17962655, adreça postal en Av. Mas Pins 150, Planta 2, 17457, Riudellots de la Selva (Girona) i correu electrònic cliente@conversia.es.

Finalitat de la Web

El web d’Instituts Odontològics” té la finalitat d’informar clients i potencials clients dels seus productes i/o serveis, dades de contacte, ubicació, etc. A més, si s’ escau, també tindrà la finalitat de divulgar informació relacionada amb el sector d’ activitat del Responsable del tractament.

Marc Normatiu

L’ activitat d’ aquest web es troba subjecta al marc legal espanyol i europeu, concretament a les normes següents:

 • Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679, de 27 d’abril, que regula el tractament de dades personals als països de la Unió Europea.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), norma d’àmbit regional (aplicable a Espanya), i que defineix i amplia molts dels conceptes i drets presents al RGPD.
 • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), norma que afecta aquelles webs que, d’alguna manera, realitzin activitats econòmiques mitjançant mitjans electrònics, com és el cas d’aquesta web.

Condicions d’ Ús i Responsabilitats

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’Usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les condicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació. “Instituts Odontològics” no es farà responsable dels danys i perjudicis, propis o a tercers, produïts per l’ús inadequat d’aquest lloc web per part de l’Usuari. El contingut d’aquesta web, per tant, no pot ser considerat, en cap cas, substitutiu d’assessorament legal.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament de manera ininterrompuda. No obstant això, “Instituts Odontològics” no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, falta de disponibilitat puntual (per exemple, caigudes del servidor, o manteniment del mateix) o que s’esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés temporal a la pàgina web. De la mateixa manera, “Instituts Odontològics” no pot garantir el funcionament ininterromput o totalment lliure d’errors d’aquesta web, ni es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per tercers generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

L’Usuari es compromet a no utilitzar aquesta web ni, si és el cas, els serveis o productes oferts en la mateixa, per a la realització d’activitats contràries a la llei, a l’ordre públic o a aquestes condicions d’ús. Per tant, “Instituts Odontològics” no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xat ́s, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts. No obstant això, i en compliment del que disposa l’article 11 i 16 de la LSSI-CE, “Instituts Odontològics” es posa a disposició de tots els Usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional,  o internacional, drets de tercers, o la moral i l’ordre públic. En cas que un Usuari consideri que existeix a la web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata al nostre personal.

“Instituts Odontològics” es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la web sense necessitat d’advertència prèvia, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin les nostres Condicions d’Ús.

Modificacions

“Instituts Odontològics” es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, en qualsevol moment i sense previ avís, sense que hi hagi obligació de avisar prèviament o posar en coneixement dels Usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient la publicació en el present lloc web.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Indicació de preus

En cas que es mostrin preus de productes i/o serveis, els indicats en pantalla seran els vigents en cada moment. Els preus seran indicats en euros i tindran incorporat l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). En cas que no s’ incorpori l’ IVA en el preu, s’ indicarà de manera expressa i es permetrà a l’ usuari visualitzar el preu final complet.

Així mateix, si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’ indicaria, incloent, si s’ escau, l’ import dels increments o descomptes que siguin d’ aplicació a l’ oferta i les despeses addicionals que puguin repercutir al consumidor o usuari.

Propietat Intel·lectual

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat d’Instituts Odontològics” o, si s’escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit del mateix. “Instituts Odontològics” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions, així com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’Usuari. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a “Instituts Odontològics” i que poguessin aparèixer al lloc web,  pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, “Instituts Odontològics” compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. “Instituts Odontològics” reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat del Responsable sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Enllaços de tercers

“Instituts Odontològics” pot posar a disposició de l’Usuari enllaços o altres elements que permeten l’accés cap a altres llocs web pertanyents a tercers. No comercialitzem els productes i/o serveis d’aquestes pàgines enllaçades, ni assumim cap tipus de responsabilitat sobre aquestes, ni sobre la informació continguda en elles, ni la seva veracitat o licitud, ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se. En tot cas, “Instituts Odontològics” manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Certificat SSL (secure sockets layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre “Instituts Odontològics” i l’usuari.

“Instituts Odontològics” disposa d’ un certificat de seguretat que s’ utilitza per CERTIFICAT SSL per realitzar connexions segures.

En aquest procés s’ estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s’ estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

 

 

Llei Aplicable i Jurisdicció

L’ idioma de redacció i interpretació d’ aquest avís legal és l’ espanyol.

Si l’ usuari desitja presentar una reclamació, haurà de contactar mitjançant el correu electrònic rgpd@ioa.es. Així mateix, “Instituts Odontològics” disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris.

“Instituts Odontològics” es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre “Instituts Odontològics” i Usuari es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte.

Per la seva banda, en el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, “Instituts Odontològics” i Usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals competents d’Espanya.

Darrera actualització: novembre del 2023.