Telèfon gratuït
Atenció al pacient

900 131 002

Primera cita gratuïta

Avís legal

IO et dona la benvinguda i et convida a llegir atentament les condicions generals d’ús d’aquest lloc web, que descriuen els termes i les condicions que seran aplicables a la navegació pel web.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), Instituts Odontològics Associats SL (d’ara endavant, Instituts Odontològics), responsable d’aquest web, posa a disposició dels usuaris aquesta informació per definir les seves condicions d’ús.

A més dels continguts que aquí s’exposen, els aspectes específics relacionats amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris d’aquest web es desenvolupen a les pàgines de política de privacitat i política de galetes.

Identitat del responsable del tractament

Denominació social: Instituts Odontològics Associats SL

• Nom comercial: Apollonia Topeo, S.L.U (d’ara endavant, Instituts Odontologics)
• CIF / NIF / NIE: B88526116
• Domicili social: Carrer Diputació, 238, 08007 Barcelona
• Activitat: salut dental
• Telèfon: 933 426 404
• Correu electrònic[email protected]
• Formulari de contacte online: www.ioa.es/contacto/
• Nom de domini: www.ioa.es
• Registre de tractaments d’acord amb el RGPD: clients/proveïdors, llistes de correu, empleats, selecció de personal, historials clínics i usuaris web.
• Dades del DPD: Servicebox Servicios Tecnológicos SL, B70459276, C/ Juan Flórez, 146, 15005, La Corunya

Finalitat del web

El web d’Instituts Odontològics té la finalitat d’informar clients i potencials clients dels seus productes i/o serveis, dades de contacte, ubicació, etc. A més, si escau, també té la finalitat de divulgar informació relacionada amb el seu sector d’activitat.

Marc normatiu

L’activitat d’aquest web està subjecta al marc legal espanyol i europeu, concretament a les normes següents:

• Reglament general de protecció de dades (RGPD) (UE) 2016/679, que regula el tractament de dades personals als països de la Unió Europea.
• Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD), norma d’àmbit regional (aplicable a Espanya), que defineix i amplia molts dels conceptes i drets del RGPD.
• Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), norma que afecta aquells webs que, d’alguna manera, facin activitats econòmiques amb mitjans electrònics, com és el cas d’aquest web.

Condicions d’ús i responsabilitats

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a observar i complir rigorosament les condicions que s’hi estableixen, com també qualsevol altra disposició legal aplicable. Instituts Odontològics no es fa responsable dels danys i perjudicis, propis o a terceres persones, que es puguin produir per l’ús d’aquest lloc web per part de l’usuari.

Instituts Odontològics proporciona l’accés a articles, informacions, serveis i dades de la seva propietat o de terceres persones, elaborats amb finalitats merament informatives o divulgatives, que poden no reflectir l’estat actual de la legislació o la jurisprudència i que es refereixen a situacions generals, per la qual cosa el seu contingut no ha de ser aplicat necessàriament per l’usuari a casos concrets. El contingut d’aquest web, per tant, no es pot considerar, en cap cas, substitutiu d’assessorament legal.

Instituts Odontològics es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al web, en qualsevol moment i sense avís previ, i no té l’obligació d’avisar prèviament els usuaris d’aquestes obligacions o posar-les en coneixement seu, ja que la publicació en aquest lloc web es considera suficient.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament de manera ininterrompuda. No obstant això, Instituts Odontològics no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, manca de disponibilitat puntual (per exemple, caigudes del servidor o manteniment d’aquest) o que es produeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que en facin impossible l’accés temporal. De la mateixa manera, Instituts Odontològics no pot garantir el funcionament ininterromput o totalment lliure d’errors d’aquest web, ni es responsabilitza dels virus que tinguin origen en una transmissió telemàtica i que hagin estat infiltrats per terceres persones i generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius en un sistema informàtic.

L’usuari es compromet a no utilitzar aquest web ni, si escau, els serveis o productes que s’hi ofereixen, per dur a terme activitats contràries a la llei, l’ordre públic o aquestes condicions d’ús. Per tant, Instituts Odontològics no es fa responsable de la informació i els continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti publicar continguts a terceres persones. No obstant això, i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSICE, Instituts Odontològics es posa a disposició de tots els usuaris, les autoritats i les forces de seguretat, i es compromet a col·laborar activament en la retirada o, si escau, el bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, els drets de terceres persones o la moral i l’ordre públic. En cas que un usuari consideri que al web hi ha algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, li demanem que ho notifiqui immediatament al nostre personal.

Instituts Odontològics es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al web sense necessitat d’advertiment previ, a instància pròpia o d’una tercera persona, als usuaris que incompleixin aquestes condicions d’ús.

Propietat intel·lectual

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, l’edició, la compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, els logotips, els text i/o els gràfics són propietat d’Instituts Odontològics, que, en el seu cas, disposa de llicència o autorització expressa dels autors.

Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial (articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual), i estan inscrits en els registres públics corresponents. No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el tractament informàtic, la distribució, la difusió, la modificació o la transformació, sense el permís previ i per escrit d’Instituts Odontològics. Instituts Odontològics vetlla pel compliment de les condicions anteriors, com també per la utilització adequada dels continguts presentats en les seves pàgines web, i exercitarà totes les accions civils i penals que li corresponguin en cas que l’usuari cometi una infracció o incompleixi aquests drets.

Els dissenys, els logotips, el text i/o els gràfics aliens a Instituts Odontològics que poden aparèixer en el lloc web pertanyen als seus propietaris, que són responsables de qualsevol possible controvèrsia que se’n pugui derivar. En tot cas, Instituts Odontològics té l’autorització expressa i prèvia dels autors. Instituts Odontològics reconeix a favor dels seus titulars els drets de propietat industrial i intel·lectual corresponents, i el fet que apareguin o s’esmentin en el lloc web no implica l’existència de drets o responsabilitats sobre aquests, com tampoc cap suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Enllaços de terceres persones

Instituts Odontològics pot posar a disposició de l’usuari enllaços o altres elements que permetin l’accés a altres llocs web pertanyents a terceres persones. No comercialitzem els productes i/o serveis d’aquestes pàgines enllaçades, ni assumim cap tipus de responsabilitat sobre aquestes, ni sobre la informació continguda, ni sobre la seva veracitat o licitud, ni qualsevol efecte que se’n pugui derivar.

En tot cas, Instituts Odontològics manifesta que retirarà immediatament qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, i que eliminarà immediatament la redirecció a aquest lloc web i posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Llei aplicable i jurisdicció

La relació entre responsable i usuari es regeix en tots i cadascun dels seus aspectes per la llei espanyola, a la qual se sotmeten expressament ambdues parts. L’idioma de redacció i interpretació d’aquest avís legal és el català. Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o les activitats s’hi desenvolupen, Instituts Odontològics i l’usuari acorden sotmetre’s als jutjats i els tribunals del domicili de l’usuari.